* Inleiding

* Rietberg in Nederland vr 1600

* Aantallen en verspreiding

* Boerderijen Rietberg

* Rietberg buiten Nederland

* Families Rietberg

* Publicaties en links

* Wijzigingen / aanvullingen / contact

Wijhe
In het vlakke land ten zuiden van Zwolle ligt tussen Herxen en Wijhe aan de Rietbergweg boerderij 'De Rietberg'.
De huidige boerderij 'De Rietberg' bestaat uit de 'oude boerderij' (gezien een sluitsteen boven de baanderdeur daterend uit 1918) , een nieuw gebouwd woonhuis en een nieuw gebouwd bedrijfsgedeelte en de omliggende weilanden.
De 'oude boerderij is niet meer als zodanig in gebruik en wordt alleen nog gebruikt als opslagruimte en het woongedeelte als kippenhok.
 
                              
                                                           Boerderij 'De Rietberg'                                                             
 
 
                                         
In het artikel "Kweek telgjes die de roem vergrote van uw stam":Rietberg(h) en Dijk. De nakomelingen van Herman Jansen op de Rietberg en Swane van Besten" van mevr. R. van Bessen -Jongman, G.J.A. Rientjes en drs. B. van Dooren in het tijdschrift "De Nederlandsche Leeuw", 120 (2003), nr. 5-6. wordt uitgebreid  de geschiedenis van 'De Rietberg' in Wijhe beschreven.
Onderstaande verhaal over de geschiedenis van boerderij 'De Rietberg' is gebaseerd op bovengenoemd artikel.
 
Wanneer 'De Rietberg' is ontstaan ligt in het duister. In de uitgebreide lijst van erven in Oost-Nederland vr 1500 van Slicher van Bath komt een erve Rietberg niet voor. In Wijhe en omgeving komt men de naam Rietberg wel tegen als familienaam. Zo wordt in 1404  in de jaarrekeningen van Zwolle een Ghert ten Reetberghe genoemd. In 1439 schenkt Gheerd ten Rietberghe aan bisschop Roloff van Utrecht 25 herenpond 5 schellingen 3 penningen jaarlijkse rente uit verschillende erven in het kerspel Wijhe in de buurtschap Tongeren. In de reeks 15de-eeuwse Sallandse schattingsregisters komt de naam 'van Rietberge' twee maal voor.
Oelrick an Reetberge en zijn vrouw Swene schenken in 1450 met vele anderen een bedrag voor een priesterlijke prebende op het Onze-Lieve-Vrouwe-altaar in de kerk van Wijhe. Verder wordt in het schattingsregister van 1474 een Derick van Rietberge in de buurtschap Wengelo onder Wijhe genoemd. Pas in het schattingsregister van 1520 duikt een notitie op waardoor het bestaan van het erf onder Tongeren kan worden vermoed. Er is dan sprake van een pachter Gheryt ten Rietbarch en een eigenaar Johan Wayer.
 
"Uit deze schaarse gegevens is weinig met zekerheid af te leiden. Mogelijk is een Oelrick van Rietberge op het goed Tongeren terechtgekomen (door huwelijk?) en is nadien een deel van dit goed afgesplitst dat naar hem Rietberg ging heten. Of misschien is bij een erfdeling binnen de familie Van Tongeren een al bestaand goed Rietberg toebedeeld aan Oelrick die zich nadien Van Rietberg noemde. Of het erf zijn naam leeft ontleend aan een familie of dat de familie zich noemde naar het goed, is dus onbekend".
 
'De Rietberg' komt in handen van Herman Jansen op de Rietberg en Swane van Besten. Zij zijn de stamouders geworden van een geslacht Rietberg.
Rond 1649 blijken er problemen te zijn ontstaan rond de nalatenschap van Herman Jansen en Swane van Besten. Daaruit wordt duidelijk dat dit echtpaar vier kinderen heeft: Jan, Hendrick, Aeltgen en Truichien.
In 1651 is de Rietberg in handen van twee broers en een zus. Dit is naderhand ook af te leiden uit de leen protocollen van de ambtsman van Colmschate. Op 9 maart 1664 wordt Jacob Floir roedendrager beleend met drie maal een derde deel van de Rietberg: ten behoeve van Jan Herms Peddepoel en Woltertien Beeltsnijders, ten behoeve van Menso Gerrits en ten behoeve van Derck Francken en Henrickien Willems.
Jan Herms Peddepoel is dezelfde als Jan Herms Dijck en Jan Herms Rietberg. Hij en zijn nakomelingen, eigenaars van een derde deel van de Rietberg, worden beschreven in bovengenoemd artikel.
 
Menso Gerrits is de schoonzoon van Hendrick  Herms Rietbergh en wordt stamvader van de Rooms-katholieke familie Rietberg. Zijn derde deel van de Rietberg komt terecht bij zijn nakomelingen en blijkt niet volledig te volgen.
Menso's zoon Gerrit Rietberg, bakker te Zwolle, verkoopt zijn 4 morgen, zijnde de helft van 8 morgen, aan Jan Rotghers te Herxen en Marrigjen Claessen, voor wie in 1710 Lucas Hendricks wordt beleend. Hetzelfde echtpaar koopt ook de andere helft van Dr. Willem Grootvelt, gehuwd met Johanna van Delden.
Op verzoek van Jan Rutgers wordt vervolgens Jan Lamberts beleend met de gehele 8 morgen ten behoeve van zijn zoon Jan Jansen. Een jaar later wordt nog eens 2 morgen, de halve huisstede, uit de Rietberg gekocht van Egbert Rietberg en Maria Teunis, een deel dat thuishoort in het deel van Jan Hermsen Paddepoel. Vervolgens wordt op verzoek van Jan Rutgers, hovenier te Herxen, de 8 morgen samengevoegd met de 2 morgen ten profijt van Jan Jansen, zoon van Jan Rutgers.
Deze Jan Rutgers, hovenier te Herxen, is de stamvader van het op deze website beschreven geslacht Rietberg in het hoofdstuk  "Nageslacht Jan Rutgers'.
 
Speurend op internet naar informatie betreffende de naam Rietberg kwam ik terecht bij de Zierikzeesche Courant van 23 december 1836. Hierin trof ik het volgende bericht aan:
"- Men schrijft uit Wijhe, provincie Overijssel, van de 13 den dezer:
Heden morgen om half zeven uren ontstond alhier brand ten huize van Jacob Huisman, wonende op het erve Rietberg in Tongeren, welke zoo spoedig toenam, dat binnen een uur al het huisraad, koren en hooi eene prooi der vlammen werd, en waardoor dit ijverige huisgezin, met eene oude moeder en drie kleine alle ziek zijnde kinderen, in de bitterste armoede is gedompeld; hebbende de eigenaar van het huis, dat voor een aanzienlijke som in eene brandkas was gewaarborgd, en die in eene kamer van dat huis woonde, nagenoeg alle zijne goederen gered."
Wie in 1836 de eigenaar van de boerderij is, is mij (nog) niet bekend.