* Inleiding

* Rietberg in Nederland vóór 1600

* Aantallen en verspreiding

* Boerderijen Rietberg

* Rietberg buiten Nederland

* Families Rietberg

* Publicaties en links

* Wijzigingen / aanvullingen / contact

De naam Rietberg in het buitenland
 
Via www.telefoongids.startpagina.nl kun je zoeken in telefoonboeken van een groot aantal landen verspreid over de gehele wereld.
Niet naar alle landen heb ik gekeken; alleen naar landen waar ik één of meerdere Rietbergs verwachtte.
De verwachting dat de familienaam Rietberg  (of een naamvariant) veel voor komt in Duitsland viel mij tegen; gezien het feit dat er een plaats Rietberg ligt in Westfalen
(zie: Stadt Rietberg) en er een grafelijke familie (zie: Grafelijke famile Rietberg) is geweest met de naam Rietberg.
 
Een onderzoek in januari 2008 naar de familienaam Rietberg op de website van het Duitse telefoonboek (www.dastelefonbuch.de) levert slechts enkele naamdragers Rietberg op.
Ook wat betreft naamsvarianten Rietberg is de score laag. De enige naam die er uitspringt is de naam Rittberg  (55 treffers); het betreft ondermeer een Graf en Gräfin von Rittberg op.
Volgens Dr. Carl Jürgensen is zijn moeder, Erna Marie Friederike Jürgersen-Rittberg, een afstammelinge van Evert/Eberhard Rietberg (geboren ca. 1530 en overleden 17 juli 1580), meermaals genoemd als bastaardzoon van graaf Otto III von Rietberg. Hij beschrijft dit in een tweetal artikelen: 'Erläuterungen zur Ahnenliste Rittberg' en 'Ahnenliste Rittberg' (2005).
 
Een kijkje in België levert slechts één aansluiting van een Rietberg op.
Wel is op de website van de Heemkundekring Nicolaus Poppelius (Ravels - Weelde - Poppel) een groot aantal gegevens te vinden over de naam Rieberg (Rieberchs).
 
 
Zwitserland
De naam Rietberg komt in Zwitserland en Liechtenstein voor als familienaam, maar ook als straatnaam, voormalige vuilstortplaats,  naam van een school, een restaurant, een museum en een kasteel.
Telefoon
Bij een onderzoek in 1995  in de telefoonboeken van geheel Zwitserland komt slechts één keer de familienaam  Rietberg voor. Het bleek hier te gaan om  het telefoonnummer van een Rietberg (Harm Jan Rietberg) uit Nederland.
Verder is mij bekend dat er enkele gehuwde (Nederlandse) dames Rietberg in Zwitserland wonen; waaronder onze dochter.
De familienamen Rietberger en Riedberger komen wel voor in de telefoonboeken; andere naamvariaties werden niet aangetroffen.
Straat
Tijdens een vakantie in de buurt van St. Gallen troffen  we een Rietbergstrasse bij Goldach aan. De naamgeving van de straat is onbekend.
Vuilstortplaats
Op internet gevonden: vuilstortplaats Rietberg in Winterthur.
              
               Uit: .CH, Die Zeiting der Schweiz, 26 September 2007 (www.punkt.ch)
Museum Rietberg
Op cultureel gebied treffen we aan Museum Rietberg in Zürich.
Museum Rietberg, Gablerstrasse 15, omvat een grote verzameling niet-Europese kunst. Het betreft hier de vroegere collectie van baron Eduard von der Heydt (1882-1964)
met kunst uit het Verre Oosten, Afrika en eilanden in de Stille Oceaan.
                                                              
                       Ingang van de nieuwbouw van Museum Rietberg        Japan-zaal in de nieuwbouw
Op de website van Museum Rietberg ( www.rietberg.ch ) in het hoofdstuk 'Uber uns' is te lezen dat in 1857 hier het uit Wuppertal afkomstige echtpaar Otto en Mathilde Wesendock vestigde in het in klassisistische stijl gebouwde huis. Vanaf 1871 woont hier de uit Winterthur komende familie Rieter. Van deze familie is de naam Rieterpark en Rietberg afkomstig. Na een uitgebreide verbouwing wordt hier in 1952 Museum Rietberg geopend.
Restaurant
In de buurt van Museum Rietberg zijn Restaurant Rietberg (Waffenplatzstrasse 63, 8002 Zürich)  en  Rietberg  Montessori Schule  (Seestrasse 119, 8002 Zürich) gelegen. De naam van het restaurant en de school zijn waarschijnlijk gerelateerd  aan Museum Rietberg of eveneens aan het gebied waar ze zijn gelegen.
Kasteel Rietberg
Een relatie tussen de familienaam Rietberg en Kasteel Rietberg in Pratval (Graubünden) bestaat hoogstwaarschijnlijk  niet, maar het is zeker de moeite waard om aandacht  te schenken aan dit kasteel.
    
              
               Kasteel Rietberg, gebouwd aan de rand van een kloof
Onderstaande beschrijving en geschiedenis van kasteel Rietberg is  een vertaling van de (grotendeels) overgenomen  tekst  over kasteel Rietberg op www.swisscastles.ch
(zie ook: www.burgen.ch).
Beschrijving
De vesting van Rietberg is een van de verdedigingswerken die gebouwd zijn in de Middeleeuwen en, omgevormd tot moderne buitenhuizen, voortdurend bewoond zijn gebleven tot aan de huidige tijd.
Ingrijpende verbeteringen hebben kasteel Rietberg voor het grootste gedeelte van haar middeleeuwse karakter ontdaan. Gebouwd op een overhangende richel boven een diep ravijn, was het kasteel aan de zijde van de berg omringd door een gracht, een hindernis die de noordoost zijde van het kasteel moest afdekken. Grondstortingen en terraswerken van recente datum hebben ieder spoor van de gracht doen verdwijnen. Men heeft echter geen enkele zekere aanduiding voor wat betreft de loop van de oorspronkelijke ommuring.
De massieve slottoren die het centrum van de vesting markeert, heeft de meeste middeleeuwse elementen  bewaard, en hoewel hij ook, evenals zijn interieur ook omgebouwd is. De onderste verdiepingen van de slottoren zijn in de XVII de eeuw verbeterd. En tegelijkertijd, lijkt het wel, werd de hele vesting omgebouwd van een middeleeuws kasteel in een patriciërs huis, lijkend op die in het begin van de moderne tijd. De inrichting van de verblijven, met de typische gewelven, de geschilderde wapens en de gepleisterde schoorstenen, dateert uit de XVII de eeuw. De zogenaamde ridderzaal, een staatsiezaal in barokke stijl, is gebouwd tegen 1700. De met houtsnijwerk verrijkte lambriseringen die het westelijke woongedeelte versieren, dateren uit die zelfde tijd.
Geschiedenis
Het begin van het kasteel Rietberg blijft duister. De toren, het oudste bouwwerk van de huidige vesting, moet omstreeks 1200 gebouwd zijn. De herkomst van de familie die volgens documenten uit de XII de en XIV de eeuw de naam Rietberg droeg blijft ook onduidelijk. De vrijheren van Rietberg waren vazallen van de heren van Sax-Misox en dienaars van de bisschoppen van Chur. Buiten de kleine heerlijkheid Rietberg, hadden zij belangen en rechten in Zillis (Schams), Chur en in Oberhalbstein. Tenslotte oefenden zij de functie uit van bisschoppelijk leenman in Oberhalbstein en de Oberengadin.
Toen tegen 1340 bleek dat de mannelijke lijn van de familie dreigde uit te sterven, probeerde Johan von Rietberg, laatste mannelijke afstammeling van de lijn, niet alleen zijn opvolging bij contract te regelen, maar ook het onderhoud van zijn echtgenote en van zijn buitenechtelijke zoon. Kort voor zijn dood, vermaakte hij zijn paard en zijn wapens aan de dom van Chur om de viering van de jaarlijkse missen zeker te stellen. Hij stierf in 1349. Ondanks al de voorzorgen die hij had genomen, veroorzaakte zijn opvolging een conflict dat meer dan tien jaren moet hebben geduurd. De bisschop slaagde er in de testamentaire overdracht van het kasteel aan Johans ooms, de Landenbergs, te dwarsbomen door hen er toe over te halen in 1353 een verklaring van afstand te tekenen. Andere erfgenamen handhaafden nog lange tijd hun aanspraken en werden uiteindelijk door de bisschop schadeloos gesteld.
Nadat het aan het bisdom was overgegaan, werd het kasteel Rietberg ingelijfd in het geheel van bisschoppelijke bezittingen van Thusis (Domleschg). Een baljuw, die de titel van burggraaf kreeg, vestigde zich er tijdelijk. Maar reeds voor 1400   begon een lange reeks bezwaringen met leningen, die er uiteindelijk toe leidde dat de bisschop de heerlijkheid kwijt raakte.
Na aan het einde van de Middeleeuwen verschillende keren in andere handen te zijn geweest, werd Rietberg in 1530 eigendom van Antoine de Travers. In 1554, verkochten de kinderen van Antoine het kasteel en de heerlijkheid aan Hercules von Salis, een  Graubündner kapitein in de Veltlin. Het eigendom werd opgedeeld in 1617 tussen de Von Salissen en  Pompée von Planta, zwager van de zoon van Hercules von Salis. Vier jaren later, tijdens de oproeren die toen Graubünden deden opschrikken, werd Pompée de Planta gedood door Jürg Jenatsch en zijn handlangers.
Het eigendom van Rietberg bleef voortdurend overgaan tussen de beide patriciërs families van De Buol en Von Planta  tot aan 1758,  in welk jaar De Buol het deel van Von Planta overnam en zo de aanvankelijke eenheid van het goed weer herstelde. Nog heden ten dage is het kasteel Rietberg particulier bezit.
 
 
 
In Australië zijn er bijvoorbeeld 5 en in Canada zijn 4 telefoonaansluitingen te vinden.
 
Met een familie Rietberg in Australië heb ik in 1999 schriftelijk contact gehad. Deze familie Rietberg is afkomstig uit Indonesië. Het betreft hier nakomelingen van een Marinus Rietberg, geboren op 11-11-1910  in Pakalongan op Midden-Java (zijn broer is de schilder Harry Rietberg en verder heeft hij een zus Marie). Hij is getrouwd in Cheribon op Midden-Java (datum onbekend) met Louise Christina Hendrika Arnken, geboren te Cheribon op 21-08-1916. Wie de ouders zijn van Marinus is mij niet bekend.
Van de schilder H.Rietberg wordt zo nu en dan op internet een schilderij te koop aangeboden. Bijvoorbeeld: Dorpje in bamboebosje; Kampong met sawa's aan de voet van de dode vulkaan Tankuban Prahn op Java; Indisch Stadsgezicht en Balinese danseres.
Nadere informatie betreffende deze familie is zeer welkom.
 
Mogelijk betreft één of meer telefoonaansluitingen in Canada nakomelingen van  Evert Rietberg (zie: nageslacht van Jan Rutgers Rietberg). Alhoewel ik enkele namen van zijn kinderen en kleinkinderen heb, ontbreken nog een aantal gegevens.
Ook over deze familie Rietberg is nadere informatie welkom.
 
In de Verenigde Staten van Amerika (U.S.A.) wonen eveneens een aantal Rietbergs.
Voor zover bekend bestaat er geen relatie tussen de nakomelingen van Jan Rutgers Rietberg en deze Rietbergs.
In het hoofdstuk 'Nageslacht van Jan Herms Rietberg uit Mastenbroek' worden twee broers vermeld, die zijn vertrokken naar Michigan: in 1867 een Jan Hendrik Rietberg met vrouw en 6 kinderen en in 1869 volgt zijn broer Derk Rietberg met vrouw en kind. Zie V-e en V-g in  'Nageslacht van Jan Herms Rietberg uit Mastenbroek'.
In de zestiger jaren van de vorige eeuw is Gerrit Karel Rietberg geëmigreerd naar Miami en daar getrouwd. Zie 'Nageslacht van Herman Jansen (op de Rietberg)'.
 
Voor 1940 is een Gerrit Rietberg met zijn gezin vertrokken naar Zuid-Afrika (zie VII-c in hoofdstuk 'Nageslacht van Jan Herms Rietberg uit Mastenbroek')
 
In Paramaribo (Suriname) komen we het Mr. L.J. Rietberg-plein tegen. Dit plein is genoemd naar Lambertus Johannes Rietberg (Zwolle, 28 mei 1870 - Paramaribo, 18 september 1924). president van het Surinaamse Hof van Justitie en waarnemend gouveneur van Suriname.
 
In andere niet genoemde landen kunnen ook nog nakomelingen van een familie Rietberg uit Nederland wonen. Maar ook hier is (nog) geen onderzoek naar gedaan.