* Inleiding

* Rietberg in Nederland vr 1600

* Aantallen en verspreiding

* Boerderijen Rietberg

* Rietberg buiten Nederland

* Families Rietberg

* Publicaties en links

* Wijzigingen / aanvullingen / contact

Boerderijen 'Rietberg' al of niet als naamgever van een familie Rietberg
 
In Nederland staan (en stonden) een aantal boerderijen met de naam 'Rietberg' (of een variatie daarvan). Van een viertal boerderijen Rietberg is bekend, dat hier mensen met de familienaam Rietberg hebben gewoond.
In een aantal gevallen is de boerderijnaam zelfs de naamgever van een familie Rietberg.
Dit is ondermeer het geval bij de familie Rietberg waartoe ik zelf behoor (zie: Nageslacht Jan Rutgers).
 
 
 
Boerderijen 'Rietberg' als naamgever:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Overige boerderijen 'Rietberg':
 
Apeldoorn
In de publicatie 'De herengoederen op de Veluwe' (5 delen), een uitgave van Vereniging Veluwse Geslachten', wordt melding gemaakt in het kerspel Apeldoorn in het buurtschap Orden van 'Rietbroeck of Ritbergh'. Het betreft gegevens van 27-11-1571 tot 22-08-1771. Geen van deze gegevens maakt melding van een familie Rietberg, die als naamgever kan gelden en/of genoemd is naar dit herengoed.
De buurtschap 'Orden' is nu een wijk in Apeldoorn. De wijk ligt in zuid-west Apeldoorn en wordt in grote lijnen begrensd door de Asselsestraat, de Jachtlaan en de Europaweg.
In het artikel van Aat Oosterbroek 'Drie Wouters in n gezin, klopt dat? (Van Asselt, Homoet, Goudkuil) in het tijdschrift Gens Nostra (jaargang 62; 2007) wordt eveneens  het herengoed 'De Ritberg' vermeld, maar ook hier is geen sprake van een relatie met een familie Rietberg.
Op de webside van het archief in Apeldoorn (CODA) zijn twee foto's van een boerderij 'De Ritberg' te vinden met de vermelding 'Voormalig herengoed 'De Ritberg', genoemd in 1620 op de kaart van Hoog Heerlijkheid 'Het Loo', ca. 1750. Afgebroken in 1957. De voorgevel van de boerderij lag op een hoogte'.
 
 
Gendringen
In de uitgave 'Boerderijnamen in de Achterhoek' van  het 'Oostgelders Tijdschrift voor Genealogie en Boerderijonderzoek' wordt onder recordnummer 2147 (blz. 127) 'het goed Ridtbergh in Gendringen onder Wijcken' vermeld.
De gegevens zijn afkomstig uit het verpondingkohier van circa 1650, een afschrift van Kreynck.
Verdere gegevens over 'het goed Ridtbergh' zijn mij niet bekend.
 
 
Ruurlo
In Ruurlo moet ook een boerderij 'Rietberg' gestaan hebben aan de Boskapelweg tussen 'Schoolhoeve' en 'De Spieker'.
Volgens 'De geschiedenis van de Gemeente Ruurlo op Cd-rom' van Frits Toevank (uitgave circa 2000) zijn er weinig gegevens bekend over de boerderij voor 1830. De boerderij werd afgebroken in 1860. Bij ruilverkavelingwerkzaamheden in 1993 werd een fundatie steen van het gebint opgegraven Deze steen ligt nu achter 'De Spieker'.
Voor zover mij bekend heeft hier geen familie Rietberg gewoond. De herkomst van de boerderijnaam is eveneens niet bekend.